Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de aanmelding:

De behandeling vindt plaats op één van onze locaties naar uw wens. De behandeling vindt plaats op kantoortijden. Echter, sommige cliënten geven de voorkeur aan behandeling in de avond. Daarom is het op de vestiging in Gorinchem voor cliënten die zijn aangemeld voor de GB-GGZ volwassenenzorg tevens mogelijk om op de maandagavond behandeling te krijgen. In Culemborg is dit mogelijk voor behandelingen voor K&J. In de avonduren zal echter geen testdiagnostiek plaatsvinden gezien de beperktere energiebelasting van het kind in de avond.

Dit hangt af van de indicatie voor behandeling. Er al altijd eerst een intake gesprek plaatsvinden waarna er of verdere diagnostiek danwel een behandelplan volgt. Voor het exacte stappenplan klik hier.

Veelgestelde vragen over de behandeling:

De CQI (Consumer Quality Index) is een vragenlijst die wordt afgenomen aan het einde van een behandeltraject. Met deze vragenlijst wordt gemeten hoe een cliënt de hulpverlening van Perspectief heeft ervaren. De resultaten van deze meting worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop Perspectief de zorgverlening kan verbeteren.

Wij werken samen met het netwerk van de cliënt, na verkregen toestemming van de cliënt. Dit is de huisarts, maar kan ook de POH-GGZ, scholen of fysiotherapeut zijn. Wanneer een overleg met een andere (behandelende) discipline noodzakelijk is zal er contact gezocht worden. Tevens hanteren wij een familiebeleid, wat betekent dat in overleg met de cliënt diens steunnetwerk bij de behandeling betrokken kan worden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de praktijkondersteuner bij de huisarts (POH GGZ), de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Bij de POH GGZ kunt u terecht voor kortdurende, over het algemeen milde problematiek die niet aan de criteria van een DSM-stoornis voldoet. Wanneer de praktijkondersteuner inschat dat de klachten zwaarder zijn, dan kan hij/zij adviseren door te verwijzen naar de GB-GGZ. In de GB-GGZ worden cliënten middels een gerichte therapie geholpen bij het afnemen van hun klachten. Doorgaans zijn ook hier de klachten mild tot matig ernstig en is het beloop vrij kort. De S-GGZ is bedoeld voor langerdurende, complexere problematiek. De huisarts staat centraal in de verwijzing naar de verschillende vormen van behandeling. In overleg met de praktijkondersteuner, of na een consult door een hulpverlener uit de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ, kiest de huisarts wat verstandig is.

Vragen

In zowel de GB-GGZ als de S-GGZ heeft de cliënt een behandelaar en een regie-behandelaar. In de praktijk kan dit dezelfde therapeut zijn maar het kunnen ook 2 verschillende therapeuten zijn. De behandelaar voert de behandeling uit en heeft de cliënt het meeste contact mee. De regiebehandelaar heeft het overzicht over de behandeling en is eindverantwoordelijk.
In de S-GGZ kan er tevens overleg plaatsvinden tussen de behandelaren en de specialist maar dit kan ook een consult zijn voor de cliënt. Een specialist kan een psychiater, psychotherapeut of klinische psycholoog zijn bij Perspectief. De regiebehandelaar behoudt het overzicht en blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Dit is mogelijk. Echter dient u dit eerst met uw behandelend therapeut te bespreken alvorens u een andere behandelaar krijgt toegewezen.

Wanneer een cliënt nog niet bij Perspectief in behandeling is kan de huisarts een consultatie aanvragen. Een doel kan zijn een medicatie-advies, maar ook andere vraagstukken, zoals wat is een gepaste therapie. De kosten hiervoor worden dan in rekening gebracht bij de huisarts. Voor actuele tarieven kan er contact opgenomen worden met het secretariaat.

Wanneer een cliënt al in behandeling is bij Perspectief, dan kan er in overleg met de behandelend therapeut een medicatieconsult bij een bij Perspectief werkzame psychiater plaatsvinden. Dit kan besproken worden met de behandelend therapeut.

Perspectief biedt in samenwerking met Therapieland E-health aan. Dit is een online internetbehandeling die ter aanvulling wordt ingezet bij de reguliere face-to-face therapie. In deze digitale omgeving worden onderdelen van de reguliere therapie door middel van filmpjes van psychologen en animaties uitgelegd. Vaak vinden cliënten het prettig om de uitleg die in de therapie gegeven is nog eens te beluisteren. Daarnaast kan de behandeling op een eigen gekozen tijdstip en tempo gevolgd worden waardoor de regie meet bij de cliënt blijft.

Een zorgpad wordt gebruikt om een proces een naam te geven waarbij voor een groep cliënten de zorg rondom een bepaalde ziekte, diagnose of behandeling van begin tot eind wordt beschreven.

Bij Perspectief Psychologenpraktijk is er volop aandacht voor zorgpaden. De cliënt en zijn wensen staan centraal binnen onze praktijk. Om goede zorg te waarborgen is stroomlijning in de organisatie en standaardisatie van zorgprocessen noodzakelijk. Een efficiënt en georganiseerd zorgproces komt iedere cliënt ten goede.

ROM is de afkorting van Routine Outcome Monitoring en dat staat voor het op routinematige basis meten en bewaken van behandeleffecten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Alle ggz-organisaties in Nederland hebben afgesproken ROM te gaan gebruiken. Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt. Aan het begin en aan het eind van een behandeling worden deze afgenomen en bij langere behandelingen (langer dan drie maanden) ook tussendoor. ROM is dus een integraal onderdeel van de behandelwijze van Perspectief.

ROM-vragenlijsten zijn vragenlijsten die algemeen gebruikt worden binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Binnen de GGZ is een grote verzameling vragenlijsten beschikbaar, voor ROM is uit deze collectie een set geselecteerd die iets zegt over de behandeleffecten.

De antwoorden die de cliënt geeft bij het invullen van de ROM-vragenlijsten bieden de behandelaren veel informatie die ernst van de klachten weergeeft, en een juiste diagnose zorgt ervoor dat er een passende behandeling wordt gestart. Verder krijgen zowel de behandelaar als cliënt meer inzicht in de voortgang van de behandeling.

Het regiebehandelaarschap is door het ministerie van VWS een landelijk ingevoerde werkwijze sinds januari 2017. Deze werkwijze vervangt de hoofdbehandelaar zoals wij die van voor 2017 kennen, door een regiebehandelaar. De hoofdbehandelaar wordt in de nieuwe werkwijze specialist genoemd en zal op een andere wijze een belangrijke rol vervullen in de behandeling. De GZ-psycholoog, en bij een aantal verzekeraars de psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, zal de functie van de regiebehandelaar op zich nemen.

Regie-behandelaar:

 • De regie-behandelaar is eind verantwoordelijk voor (de regie van) het behandeltraject.
 • De regie-behandelaar is betrokken bij de cliënt en de behandelaar, met als doel monitoren van het behandelproces.
 • De regie-behandelaar is BIG-geregistreerd.
 • Behandelaar is basispsycholoog, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog of GZ psycholoog
 • De term hoofdbehandelaar vervalt, Psychiater/klinisch psycholoog zijn nu “specialist” (maar kunnen ook worden ingezet als regie-behandelaar).

Specialist:
Tijdens de behandeling kan de regiebehandelaar besluiten om een specialist in te consulteren voor zijn of haar specialistische kennis. Dit kan in de vorm van een multidisciplinair overleg zijn tussen de (regie-)behandelaar en specialist, maar dit kan ook een consult zijn voor de cliënt. Een specialist kan een psychiater, psychotherapeut of klinische psycholoog zijn bij Perspectief. De regiebehandelaar behoudt het overzicht en blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Veelgestelde vragen over de kosten:

Het is mogelijk om, na behandeling bij een andere zorgaanbieder, bij ons in behandeling te komen. De voorwaarde hiervoor is het beschikken over en geldige verwijsbrief en de aanwezigheid van een klachtenpatroon passend bij een DSM V stoornis welke voor vergoeding in aanmerking komt (klik hier voor niet verzekerde zorg).

Als u zich bij ons aanmeldt terwijl u reeds bij een andere zorgaanbieder in behandeling bent, wordt de behandeling binnen Perspectief slechts door de zorgverzekeraar vergoed indien:

 • Het traject bij de andere zorgaanbieder wordt afgesloten binnen 1 maand nadat het behandeltraject bij Perspectief wordt geopend (deze maand is de maximaal toegestane ‘warme overdracht’);
 • U, zoals in alle gevallen, een recente en geldige verwijsbrief overlegt;
 • Het een stoornis betreft die door uw zorgverzekeraar wordt vergoed (klik hier voor niet verzekerde zorg)

Nee, de behandeling wordt volledig gedeclareerd in het jaar waarin u de behandeling bent gestart.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten. Dit betekent dat de behandeling in de meeste gevallen volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraar (met uitzondering van het Eigen Risico). Per zorgverzekeraar krijgen instellingen echter een budget toegekend, waarbinnen zij hun zorg kunnen declareren. Daarbuiten wordt de zorg niet meer vergoed. Dit budget is helaas niet altijd toereikend om alle aanmeldingen in behandeling te kunnen nemen. We spreken dan over een budgetplafond dat bereikt is.

Voor volwassenen valt de zorg onder de basis verzekering van de cliënt. Dit betekent dat er aanspraak gemaakt wordt op het eigen risico van de cliënt en eventueel diens vrijwillig eigen risico. De behandeling zal worden vergoed mits er sprake is van een DSM-V diagnose en het past binnen de afspraken die wij met de zorgverzekeraar hebben gemaakt.
Zorgverzekeraars sluiten enkele DSM-V diagnoses uit voor vergoeding, klik hier voor deze diagnoses.
De behandeling van kinderen en jongeren wordt volledig vergoed onder de jeugdwet mits er sprake is van een DSM-V diagnose en past binnen de afspraken die wij met de gemeente hebben gemaakt. Wij hebben een contract met de gemeentelijke regio’s Zuid-Holland-Zuid, West-Brabant-Oost, Rivierenland en Lekstroom. Voor meer informatie adviseren wij contact op te nemen met ons secretariaat.

Veelgestelde vragen over rechten en plichten:

Dan kunt u de voicemail inspreken. Ook kunt u een terugbel verzoek achter laten via deze website.

U kunt een afspraak telefonisch afzeggen. Wanneer wij telefonisch niet te bereiken zijn kunt u een voicemail achterlaten. Deze wordt altijd afgeluisterd.

Veelgestelde vragen over klachten:

Hoewel wij bij de Psychologenpraktijk Perspectief zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan, is het altijd mogelijk dat er zaken niet volledig naar wens gaan. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, hebben wij een aantal mogelijkheden waarop klachten gemeld kunnen worden. In eerste instantie is de behandelaar het aanspreekpunt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan hanteert Psychologenpraktijk Perspectief hanteert een stapsgewijze procedure bij melding van een telefonische of schriftelijke klacht door een cliënt. Wij spannen ons in om hierbij snel te reageren en samen een oplossing te vinden voor de ontstane onvrede.

 1. Indien er een klacht is, kan deze kenbaar gemaakt worden door het invullen van het klachtenformulier via deze site. Eventueel kan de klacht ook telefonisch doorgeven aan onze klachten coördinator mevrouw Karin Kolthof. Als zij niet bereikbaar is, zal er worden gevraagd of de cliënt teruggebeld kan worden.
 2. De klachten coördinator mevrouw Karin Kolthof neemt de klacht in behandeling en informeert indien passend de betreffende psycholoog en het management die de betreffende psycholoog aanstuurt.
 3. Het management en de psycholoog stemmen af wie contact opneemt met de cliënt voor het bespreken van de klacht.
 4. In het geval dat dit voor de cliënt ontoereikend is, wijzen wij de cliënt op de mogelijkheid zich te wenden tot het Nederlands Instituut van Psychologen of de tuchtrechter. Zie voor verdere informatie Psynip of Tuchtcollege Gezondheidszorg.

Overige vragen:

Ja. Wij beschikken over de volgende folders: volwassenen, kinderen, werkgevers en een flyer over mindfulness. Op verzoek kunnen wij u folders toesturen.

U bent hier: