Kwaliteit en dossiervorming

Kwaliteit
Wij voldoen aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), onder andere door onze bereikbaarheid van acute zorg en de transparantie van bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Perspectief heeft een onafhankelijk toezichthoudend orgaan (de Raad van Toezicht bestaande uit een drietal leden). Wij leggen jaarlijks verantwoording af over de manier waarop wij het geld van gemeenten en Zorgverzekeringswet besteden. Tevens heeft Perspectief een actieve cliëntenraad die meedenkt over het beleid in het belang van onze cliënten.

Dossiervorming
Wij houden tijdens de behandeling een dossier bij over de behandeling. Dit is het dossier; deze kan ter inzage opgevraagd worden. Volgens de wet zijn wij verplicht uw dossier minimaal 15 jaar te bewaren, tenzij de cliënt anders beslist. Wij gaan vertrouwelijk met de informatie om. Slechts de behandelend therapeut, de regiebehandelaar en de betrokken specialist hebben inzage in het dossier. Informatie aan derden, zoals de bedrijfsarts, zullen wij nimmer zonder de toestemming van de cliënt verstrekken. Wel zullen wij, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt, een intake- en slotverslag naar de huisarts versturen bij aanvang en beëindiging van de behandeling. Bij een langer traject zal er ook tussentijdse informatie gedeeld worden met de huisarts. Er zijn afspraken gemaakt met de huisartsen in de regio over samenwerking.

U bent hier: