Kwaliteit en dossiervorming

Kwaliteit
Wij voldoen aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), onder andere door onze bereikbaarheid van acute zorg en de transparantie van bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Perspectief heeft een onafhankelijk toezichthoudend orgaan (de Raad van Toezicht, bestaande uit een drietal leden). Wij leggen jaarlijks verantwoording af over de manier waarop wij het geld van gemeenten en Zorgverzekeringswet besteden. Tevens heeft Perspectief een actieve cliëntenraad die meedenkt over het beleid in het belang van onze cliënten. Daarnaast is Perspectief ISO-gecertificeerd en laten wij ons jaarlijks hercertificeren (klik hier voor het certificaat).

Voor meer informatie over hoe wij de kwaliteit binnen Perspectief waarborgen, verwijzen wij u naar ons kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier downloaden.

Dossiervorming
Wij houden tijdens de behandeling een dossier bij over de behandeling. Volgens de wet zijn wij verplicht uw dossier minimaal vijftien jaar te bewaren, tenzij de cliënt anders beslist. Wij gaan vertrouwelijk met de informatie om. Alleen de behandelend therapeut, de regiebehandelaar en de betrokken specialist hebben inzage in het dossier. U kunt uw dossier opvragen ter inzage. Informatie aan derden, zoals de bedrijfsarts, zullen wij nooit zonder de toestemming van de cliënt verstrekken. Wel zullen wij, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt, een intake- en eindverslag naar de huisarts versturen bij aanvang en beëindiging van de behandeling. Bij een langer durende behandeling zal er ook tussentijds informatie gedeeld worden met de huisarts.

Mocht u het privacyreglement van Perspectief willen inzien, of mocht u meer informatie willen over het privacy beleid van Perspectief, kunt u contact opnemen met Anneke Straub (088-6460300).