Aanmeldprocedure en zorgtraject

Het besluit om hulp te zoeken is voor veel mensen een grote stap. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat een cliënt na deze stap zo snel mogelijk geholpen wordt en weet wat hem of haar te wachten staat, proberen wij de route naar behandeling zo kort en duidelijk mogelijk te houden.

Indicatie zorgtraject

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt onderscheid gemaakt tussen de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) die in de huisartsenpraktijk werkt, en behandeling binnen de basis GGZ (GB-GGZ) of de gespecialiseerde GGZ (S-GGZ).

POH-GGZ

Bij de POH-GGZ kunt u terecht voor kortdurende, lichte problematiek die niet aan de criteria van een DSM-stoornis (diagnose) voldoet. Wanneer de praktijkondersteuner inschat dat de klachten ernstiger zijn, kan hij of zij adviseren om door te verwijzen naar de basis GGZ of specialistische GGZ.

Basis GGZ

In de basis GGZ worden cliënten middels een gerichte therapie geholpen bij het verminderen van hun klachten. Doorgaans gaat het hier om milde tot matig-ernstige klachten en is het beloop vrij kort.

Specialistische GGZ

De specialistische GGZ is bedoeld voor ernstige, complexere problematiek die langer bestaat. De huisarts staat centraal in de verwijzing naar de verschillende vormen van behandeling. In overleg met de praktijkondersteuner of na een consult door een van onze psychologen, kan in overleg met de huisarts gekeken worden of de behandeling in de basis GGZ of specialistische GGZ hoort plaats te vinden.

Basis GGZ (GB-GGZ)

Een behandeling in de basis GGZ (GB-GGZ) kan plaatsvinden wanneer er sprake is van een diagnose op basis van de DSM-5 (dat wil zeggen dat een cliënt voldoet aan de criteria van een bepaalde stoornis), als gevolg hiervan milde tot ernstige klachten heeft ontwikkeld en lijdensdruk en/of beperkingen in het functioneren ervaart. Hierbij is sprake van een laag suïcide- en geweldsrisico en is de complexiteit van de problematiek matig. Binnen de basis GGZ zijn er vier typen zorgzwaarte mogelijk: kort, middel, intensief en chronisch. De typen verschillen van elkaar in behandelduur en inhoud van de behandeling.

Kort

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit. Om een optimaal resultaat te behalen, wordt vaak gebruik gemaakt van e-health, zodat de cliënt veel zelf kan lezen en oefenen.

Middel

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten komt overeen met de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. Met de cliënt wordt een behandeling op maat samengesteld op basis van de doelen en er wordt gebruik gemaakt van interventies uit wetenschappelijk onderbouwde protocollen die passen bij de klachten. Ook binnen dit traject wordt veel gebruik gemaakt van e-health in aanvulling op de gesprekken.

Intensief

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. Een op-maat-behandeling wordt samengesteld op basis van de doelen van de cliënt en er wordt gebruik gemaakt van interventies uit wetenschappelijk onderbouwde protocollen die passen bij de klachten. Ook binnen dit traject kan gebruik gemaakt worden van e-health in aanvulling op de gesprekken.

Chronisch

Product chronisch is bedoeld voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en veelal is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan een onderhoudsbehandeling, terugvalpreventie en zorgcoördinatie. Behandeling heeft als doel de situatie van de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

Specialistische GGZ (S-GGZ)

Een behandeling binnen de specialistische GGZ (S-GGZ) is passend wanneer er sprake is van een diagnose op basis van de DSM-5 en de klachten ernstig, langdurend en/of terugkerend van aard zijn. Hierbij wordt gesproken over een matige tot hoge complexiteit.

Andere hulp

Soms blijkt dat er (ook) andere vormen van hulp nodig zijn om aan uw klachten te werken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het betrekken van maatschappelijk werk, een wijkteam of een meer lichaamsgerichte hulpverlener. Soms kan deze hulp geboden worden tijdens een behandeltraject bij Perspectief en soms is het beter om dit niet tegelijk te laten lopen. Wij zullen in beide gevallen met u meedenken over een plek waar u deze hulp kunt vinden.

Samenwerkingspartners

Perspectief onderhoudt goede contacten met diverse hulpaanbieders in de regio om deze samenwerking of doorverwijzing zo goed mogelijk te laten verlopen.

Allereerst werkt Perspectief nauw samen met de huisartsen en POH-GGZ’ers in de regio. Er vindt regelmatig afstemming plaats bij indicatiestelling, intake en afsluiten. Daarnaast onderhoudt Perspectief, door deel te nemen aan verschillende werkgroepen en overleggen, nauwe banden met andere GGZ zorgverleners in de regio.

Verder heeft Perspectief korte lijnen met de sociale wijkteams uit de regio’s waar Perspectief werkzaam is en met zorgorganisaties die begeleiding aanbieden, zoals Impegno, Avres en Eddee Zorgverlening.

Kwaliteitsstatuut

Mocht u geïnteresseerd zijn naar wie onze structurele samenwerkingspartners precies zijn, verwijzen wij u naar ons kwaliteitstatuut (zie hoofdstuk 8. Structurele samenwerkingspartners).