GB-GGZ 

Wat is Basis GGZ?

In de Basis GGZ (GB-GGZ) worden klachten behandeld die, op basis van wetenschappelijk onderzoek, in veel gevallen behandeld kunnen worden in een beperkt aantal sessies.

Binnen de GB-GGZ zijn er 4 typen zorgzwaarte mogelijk: kort, middel, intensief en chronisch. De typen verschillen van elkaar in aantal behandelsessies en type behandeling. De huisarts doet in diens verwijsbrief een uitspraak over de ingeschatte zorgzwaarte. Indien de behandelaar bij Perspectief tijdens de intake vindt dat een ander zorgzwaarteproduct meer op zijn plaats is, dan zal hij/zij daarover met de huisarts contact opnemen. 

Verwijsbrief

De huisarts verstrekt een verwijsbrief, digitaal of op papier. Vervolgens neemt de cliënt zelf contact op met Perspectief voor het inplannen van gesprekken.

Aanmelden kan door gebruik te maken van het online aanmeldformulier. Bij aanmelding wordt ingeschat of we aan de betreffende zorgvraag kunnen voldoen. Hierbij zal soms gebruik worden gemaakt van een telefonische screening. Bij een passende zorgvraag worden er afspraken ingepland voor een intake en afspraken over onderzoek of behandeling.

Tijdens de intake wordt definitief bepaald of we aan de zorgvraag kunnen voldoen. Als we aan de zorgvraag kunnen voldoen, start de behandeling direct na afronding van de intake en onderzoek.

Welke klachten passen binnen de GB-GGZ?

Veel klachten kunnen binnen een relatief kortdurend traject behandeld worden. In veel gevallen is volledig herstel goed mogelijk, soms echter is het doel eerder verbetering dan volledig herstel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van aanhoudende stressfactoren die volledig herstel in de weg staan. De klachten zijn dan ook deels passend bij de omstandigheden.

Bij de indicatiestelling worden altijd door de behandelaar een aantal zaken meegewogen:

  • Complexiteit van de klachten (is er sprake van 1 klacht of zijn er meerdere klachten?)
  • Ernst van de klachten (hoe ernstig wordt cliënt in zijn/haar dagelijkse leven belemmerd door de klachten?)
  • Risico (brengen de klachten een verhoogd risico voor eigen of andermans gezondheid met zich mee?)
  • Verloop (is het voor het eerst dat cliënt klachten ervaart of heeft hij/zij vaker in het leven soortgelijke klachten gehad? Heeft cliënt pas sinds kort last van de klachten of al een langere tijd?)

Al deze factoren wegen mee in het bepalen van de zorg die iemand nodig heeft. Wanneer wordt ingeschat dat een behandeling in de GB-GGZ mogelijk niet toereikend is, dan bekijkt de behandelaar samen met cliënt of het mogelijk is de behandeling in de Specialistische GGZ voort te zetten.

Voor een schematische weergave van dit beslisproces, zie verwijsmodel NIP.

De behandeling

Omdat wij het belangrijk vinden dat de behandeling snel kan starten na het intakegesprek, plannen wij direct bij het intakegesprek meerdere behandelsessies in.

Soms kan het even duren voordat het intakegesprek plaatsvindt, maar vervolgens vinden er doorgaans wekelijkse gesprekken met de behandelaar plaats. De behandeling vindt, in de meeste gevallen, plaats bij degene die de intake uitvoert.

Behandeltijden

De behandeling kan plaatsvinden op onze vestigingen tijdens kantoortijden (09.00-17:00 uur) en eveneens op maandagavond.

Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de klachten wordt een type zorgpad toegewezen. Dit houdt onder andere in dat er naar gestreefd wordt om binnen een aantal sessies naar voldoende klachtenreductie toe te werken.

Behandelplan

Samen met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Deze is altijd opgebouwd uit de behandeldoelen van cliënt en uit interventies die vanuit de wetenschappelijk het meest effectief zijn gebleken bij de klachten.

Bij Perspectief wordt in ieder geval in elke behandeling aandacht besteedt aan psycho-educatie (wat heeft cliënt, wat is het verloop en hoe komt hij/zij er van af?), cognitieve gedragstherapie (deze therapievorm gaat er van uit dat niet zozeer gebeurtenissen bepalen hoe we ons voelen en gedragen, maar onze interpretatie van deze gebeurtenissen) en terugvalpreventie (hoe voorkom ik dat ik in de toekomst soortgelijke klachten krijg?).

Behandeldoelen

Altijd is het doel om de strategieën waarmee iemand reageert op probleemsituaties te versterken, negatieve gedachte- en gedragspatronen te doorbreken, om zodoende spoedig tot effectiever gedrag en realistischere gedachten te komen. De stemming van cliënt zal hiermee ook verbeteren.

Gedurende de behandeling worden de gestelde doelen in het oog gehouden. Dit wordt gedaan door regelmatig te evalueren, zodat de verwachtingen van de behandeling helder en scherp blijven en ingezette paden eventueel bijgesteld kunnen worden. Als de doelen na een aantal sessies zijn bereikt, dan kan de behandeling worden afgerond. Tijdens de laatste fase van de behandeling wordt altijd stilgestaan bij terugvalpreventie.

Vervolgbehandeling

Zijn de klachten nog niet (voldoende) in herstel en de doelen nog niet (voldoende) bereikt, dan kijken we samen wat er eventueel verder nodig is. Dit kan een vervolgbehandeling zijn bij Perspectief of eventueel elders.

Omdat wij van mening zijn dat tijd ook een belangrijke factor is in het herstel, kiezen wij er meestal voor om een vervolgbehandeling bij Perspectief pas 3 maanden na afronding van de eerste behandeling in te zetten, als daar dan nog behoefte aan is.

Voor een vervolgbehandeling houden wij dezelfde stappen aan wat betreft aanmelding en eventuele wachttijd als tijdens een eerdere behandeling.

Tekst- Zorgtraject GB-GGZ

ROM en effectmeting

De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten. De effectmetingen ondersteunen de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij ontslag.

Voor meer informatie over ROM, klik dan hier.

De kosten

Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten kunnen afsluiten voor de Basis-GGZ. Deze contracten maken het mogelijk om voor vergoede zorg in aanmerking te komen.

Wanneer de klachten voldoen aan een DSM-diagnose, dan wordt de behandeling doorgaans vergoed vanuit de basisverzekering. De betreffende verzekeraar kan deze informatie verstrekken.

Eigen risico

De kosten van het wettelijk en eventueel vrijwillig eigen risico komen voor uw eigen rekening. Wij declareren aan het einde van het behandeltraject direct bij de zorgverzekeraar, cliënten kunt dus ook pas na afloop van het behandeltraject een rekening van hun zorgverzekeraar verwachten.

Geen vergoeding

Als de klachten niet voldoen aan een DSM-diagnose of betreft het een niet-vergoedde DSM-diagnose, dan wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekering. In dit geval wordt de cliënt terugverwezen naar de huisarts of zal de cliënt de behandeling zelf moeten betalen.

In het geval van een terugverwijzing naar de huisarts, zullen wij voor het intakegesprek en de administratieve werkzaamheden die hebben plaatsgevonden, een onvolledig product declareren conform de afspraken met de zorgverzekeraars en de NZA.

De behandelaar bespreekt altijd in de intakefase wanneer de klachten niet vergoed worden en zoekt samen met cliënt naar passende mogelijkheden.

Het is natuurlijk altijd mogelijk, om wat voor reden dan ook, zelf de kosten voor de behandeling te betalen. Voor onverzekerde zorg hanteren wij het huidige NZA-tarief per sessie van 45 minuten.

Vergoeding door werkgevers

In sommige gevallen zijn werkgevers bereid om (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van verzuim en de behandeling de duur van het verzuim kan verkorten. Werkgevers en Arbodiensten die behandelsessies voor hun werknemer/cliënt wensen te bekostigen, of interesse hebben in een verdere samenwerking met onze praktijk, kunnen voor meer informatie contact opnemen met ons secretariaat.

Bij vragen over de kosten van de behandeling, neem dan gerust contact op met ons secretariaat via 088-6460300