Neuropsychologisch onderzoek

Bij neuropsychologische problematiek is er in veel gevallen aanleiding om door te verwijzen naar een gespecialiseerde zorginstelling. In de praktijk blijkt dat de wachttijden voor dergelijke trajecten vaak lang zijn. Tevens komt het voor dat (bijvoorbeeld in het geval van Niet Aangeboren Hersenletsel) cliënten reeds in een dergelijk traject hebben gezeten, maar er naderhand toch nog behoefte is aan verdere diagnostiek of behandeling. Tenslotte kan het zo zijn dat de klachten niet van dien aard zijn dat een specialistisch traject geïndiceerd is, maar er wel behoefte is aan diagnostiek, begeleiding of behandeling.

Indicaties
Perspectief biedt de mogelijkheid voor diagnostiek en begeleiding bij neuropsychologische hulpvragen en indicaties. Hierbij valt te denken aan het onderzoeken en begeleiden van

  • patiënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) als gevolg van CVA, trauma of intoxicatie
  • bij verdenking van andere aandoening aan het brein zoals (progressieve) hersenziekten

Tevens wordt gebruik gemaakt van neuropsychologisch onderzoek in combinatie met andere onderzoeksmethoden bij het diagnosticeren van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) of aandachttekort stoornissen (ADHD/ADD) als een sterkte/zwakte analyse voor het aanreiken van concrete handvaten.

De opbouw van het onderzoek
Perspectief beschikt over een uitgebreide up-to-date testbatterij waarmee specifieke onderdelen van de cognitieve geobjectiveerd kunnen worden, zoals

  • aandacht/concentratie
  • geheugen
  • executieve functies
  • oriëntatie
  • intelligentie

Afhankelijk van de hulpvraag, anamnese en vergoedingsmogelijkheden is er de mogelijkheid tot uitgebreid onderzoek, maar ook tot het screenen van een of meerdere cognitieve functies.

Afhankelijk van de belastbaarheid van de cliënt wordt het onderzoek in een of meerdere sessies uitgevoerd waarna hier een verslag van gemaakt wordt. Dit verslag wordt altijd besproken met de cliënt en waar mogelijk met ook direct betrokkenen uit het systeem van de cliënt.

Bij onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals ASS of AD(H)D wordt de neuropsychologische diagnostiek gecombineerd met specifieke vragenlijsten en een semigestructureerd interview met een of meerdere van de naasten van de cliënt. Bij voorkeur wordt hierbij een naasten betrokken die informatie kan verschaffen over de ontwikkeling van cliënt vanaf de vroege jeugd.

Vervolgtrajecten
In het geval van NAH worden, naast het verslag van het onderzoek, ook altijd adviezen aan de cliënt en zijn naasten gegeven in de vorm van compensatie strategieën. De mogelijkheid bestaat de implementatie van deze adviezen te ondersteunen met behandelsessies. In het uitslaggesprek en de behandeling wordt tevens aandacht besteed aan het informeren van cliënt en betrokkenen (psycho-educatie) en het bespreken van de sociale en emotionele consequenties van NAH voor de cliënt en het systeem. Tevens wordt in samenspraak met de huisarts eventuele aanvullende hulpverlening ingeschakeld in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie en of maatschappelijk werk.

In het geval van hersenziekten wordt in samenspraak met de huisarts vaak doorverwezen naar een geriater en of verpleeghuisarts. Binnen deze driehoek wordt gesteld in welke mate het verstandig is begeleiding te laten verzorgen door Perspectief en waar indicatie is voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld het GOAC (Geriatrisch Onderzoek- en Adviescentrum Gorinchem).

In het geval van ontwikkelingsstoornissen wordt in samenspraak met de huisarts soms doorverwezen naar een psychiater ter bevestiging van de diagnostiek en het bespreken van een eventuele medicamenteuze behandeling. Perspectief is in veel gevallen voorstander van het verhogen van het vermogen tot compensatie en structurering middels behandeling alvorens te starten met medicamenteuze behandeling.