Kwaliteit en privacy

Kwaliteit

Wij voldoen aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), onder andere door onze bereikbaarheid van acute zorg en de transparantie van bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Perspectief heeft een onafhankelijk toezichthoudend orgaan (de Raad van Toezicht, bestaande uit een drietal leden). Wij leggen jaarlijks verantwoording af over de manier waarop wij het geld van gemeenten en Zorgverzekeringswet besteden. Tevens heeft Perspectief een actieve cliëntenraad die meedenkt over het beleid in het belang van onze cliënten. Daarnaast is Perspectief ISO-gecertificeerd en laten wij ons jaarlijks hercertificeren (klik hier voor het certificaat).

Voor meer informatie over hoe wij de kwaliteit binnen Perspectief waarborgen, verwijzen wij u naar ons kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier downloaden.

Elektronisch patiëntendossier

Wij houden tijdens de behandeling een dossier bij over de behandeling. Hiervoor maken wij gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Hieronder volgt informatie over het gebruik en de wetgeving van het EPD.

Dossiervorming

Op het moment dat een cliënt zich aanmeldt bij Perspectief wordt er een dossier aangemaakt door het secretariaat. Vervolgens wordt er een behandelaar gekoppeld aan de cliënt, die vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het beheren van het dossier. Als de behandeling ten einde komt ondersteunt de financiële administratie de behandelaar bij het op orde brengen van het dossier. Volgens de wet zijn wij verplicht uw dossier na beëindiging minimaal vijftien jaar te bewaren, tenzij de cliënt anders beslist.

Toegang tot het dossier

Wij gaan vertrouwelijk met de informatie uit het dossier om en er is slechts inzage in uw dossier mogelijk, als dit voor uw behandeling noodzakelijk is. Bij Perspectief werken we in de S-GGZ multidisciplinair, wat inhoudt dat er meerdere behandelaren betrokken kunnen worden bij het traject, zowel op de voorgrond als meer op de achtergrond (middels intercollegiaal overleg). Deze behandelaars krijgen, daar waar noodzakelijk, inzage in het dossier. Voor de overige medewerkers is uw dossier afgeschermd.

Het komt voor dat andere partijen, zoals een nieuwe behandelaar buiten Perspectief, het UWV of de bedrijfsarts informatie over een dossier opvragen. Wij verstrekken enkel informatie, nadat wij een machtiging van u als cliënt hebben ontvangen, waarin u expliciet toestemming geeft voor overdracht van informatie. Een uitzondering hierop is informatieverstrekking naar uw verwijzer, mits deze arts is. De arts ontvangt in principe altijd een intake- en eindverslag, tenzij u hier expliciet geen toestemming voor geeft. Dan zal de behandelaar alleen laten weten per wanneer de behandeling is gestart en afgesloten.

Privacy

Privacyregelement

Perspectief heeft een privacyregelement opgesteld. Mocht u deze willen inzien, of mocht u meer informatie willen over het privacybeleid van Perspectief, kunt u contact opnemen met Anneke Straub (088-6460300).

Privacyverklaring

Perspectief ontvangt van de zorgverzekeraar vergoeding voor de aan u verleende zorg. Voor het indienen van een declaratie worden enkele gegevens aan de zorgverzekeraar verstrekt, zoals de hoofddiagnosegroep. De hoofddiagnosegroep is algemeen van opzet en afkomstig uit de lijst met landelijk vastgestelde hoofddiagnosegroepen (bijvoorbeeld angststoornissen of depressieve stoornissen). Een specifieke diagnose geven wij niet.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, is het mogelijk om de ‘privacyverklaring volwassenen’ in te vullen. Wanneer u deze verklaring invult, wordt er geen enkel diagnostisch gegeven vermeld op de factuur. De privacyverklaring kunt u opvragen via ons secretariaat.